Vinořský park

L.AA.14
Localisation: 50.136059N 14.585632E
Area: 52.834 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NR
Reason protection: KE
Altitude: 247 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.621 ha 12.53 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.388 ha 0.73 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.005 ha 0.01 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.353 ha 0.67 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.544 ha 1.03 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 11.116 ha 21.04 3.19
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.017 ha 0.03 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.633 ha 8.77 3.33
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.238 ha 0.45 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.