Zmrzlík

L.AA.15
Localisation: 50.009108N 14.322345E
Area: 38.346 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 311 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.092 ha 2.85 1.82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.532 ha 19.64 1.79
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.299 ha 0.78 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.794 ha 4.68 1.45
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.784 ha 2.04 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.616 ha 1.61 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphodius foetens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii -- -- -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2001
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Brouci Sisyphus schaefferi chrobák vrubounovitý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Aster linosyris hvězdnice zlatohlávek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 72 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.