Zmrzlík

L.AA.15
Localisation: 50.009108N 14.322345E
Area: 38.346 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: SCI, PLA, NM, NR
Reason protection: KE
Altitude: 311 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 1.452 ha 3.79 2.06
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 3.564 ha 9.29 3.1
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>) 0.046 ha 0.12 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.994 ha 5.2 1
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.970 ha 2.53 2.31
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.418 ha 6.31 2.09

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Helianthemum canum devaterník šedý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 57 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.