Boskovický mokřad

L.BK.04
Localisation: 49.476313N 16.697564E
Area: 66.228 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 386 - 515 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.203 ha 0.31 1.97
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.738 ha 7.15 3.13
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.334 ha 3.52 2.51
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.401 ha 0.6 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.007 ha 0.01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.231 ha 0.35 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.576 ha 0.87 3.34
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.902 ha 1.36 1.06
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.867 ha 1.31 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.586 ha 19 1.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.