Zavadilka – mokřad na horním toku

L.BK.44
Localisation: 49.625125N 16.591149E
Area: 18.792 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: Am
Altitude: 470 - 521 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.279 ha 1.48 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.070 ha 0.37 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.484 ha 2.57 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.005 ha 0.03 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.027 ha 0.14 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.026 ha 0.14 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.173 ha 0.92 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.740 ha 25.22 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.400 ha 12.77 1.05
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.518 ha 2.76 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.