Podlesí

L.BN.02
Localisation: 49.624445N 14.863707E
Area: 30.747 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: Am
Altitude: 477 - 502 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.281 ha 7.42 2.33
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.827 ha 9.19 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.636 ha 2.07 1
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.979 ha 6.44 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.169 ha 0.55 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.265 ha 0.86 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.141 ha 3.71 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.593 ha 8.43 2.52
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.112 ha 0.36 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Stratiotes aloides řezan pilolistý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.