Smrčiny

L.BN.03
Localisation: 49.987473N 14.838873E
Area: 10.588 ha
Category: Wetlands of local importance
Reason protection: E
Altitude: 399 - 403 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.348 ha 12.73 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.209 ha 1.98 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.692 ha 15.98 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.209 ha 1.98 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.421 ha 22.86 3.32
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.179 ha 1.69 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.