Jihlava

L.BO.12
Localisation: 49.029176N 16.517964E
Area: 151.055 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI
Reason protection: O
Altitude: 178 - 238 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 3.171 ha 2.1 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.322 ha 2.2 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.359 ha 2.22 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.210 ha 0.14 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 49.821 ha 32.98 3.75
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.078 ha 0.05 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.447 ha 0.96 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agrilus auricollis polník jilmový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Pavouci Lycosa singoriensis slíďák tatarský -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Saperda punctata kozlíček jilmový Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pedostrangalia revestita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agrilus cuprescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 82 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.