Jihlava

L.BO.12
Localisation: 49.029176N 16.517964E
Area: 151.055 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI
Reason protection: O
Altitude: 178 - 238 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 3.171 ha 2.1 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.322 ha 2.2 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.359 ha 2.22 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.210 ha 0.14 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 49.821 ha 32.98 3.75
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.078 ha 0.05 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.447 ha 0.96 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus derasofasciatus polník révový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agrilus pratensis polník luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anisarthron barbipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia manca květokras jilmový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2015
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2016
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2017
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 82 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.