Habřina

L.BO.139
Localisation: 49.181893N 16.311075E
Area: 68.616 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Reason protection: Am
Altitude: 333 - 469 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.044 ha 1.52 2.58
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.237 ha 0.35 2.31
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.015 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.366 ha 0.53 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.219 ha 0.32 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.855 ha 2.7 2.49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.241 ha 0.35 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.090 ha 0.13 3.17
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.008 ha 2.93 3.8
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.779 ha 4.05 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.466 ha 19.63 2.19
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.049 ha 0.07 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.