Údolí potoka Žleby

L.BO.145
Localisation: 49.19031N 16.285334E
Area: 32.531 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: Am
Altitude: 420 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.023 ha 0.07 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.048 ha 3.22 2.28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.274 ha 0.84 3.6
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.054 ha 0.17 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.252 ha 0.77 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.083 ha 12.55 3.87
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.304 ha 0.93 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.096 ha 18.74 3.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.212 ha 9.87 3.58

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.