Rumunská bažantnice

L.BO.20
Localisation: 49.037623N 16.699545E
Area: 186.967 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI
Reason protection: Am
Altitude: 189 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.195 ha 1.17 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.438 ha 0.23 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.093 ha 0.58 1.9
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 86.138 ha 46.07 2.93
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.011 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 12.317 ha 6.59 2.12
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.355 ha 2.33 1.57
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.133 ha 0.61 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.105 ha 0.06 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.555 ha 0.83 1.91
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.519 ha 0.28 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.504 ha 0.8 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Cévnaté rostliny Chenopodium botrys merlík hroznový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Chenopodium pumilio merlík trpasličí -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Abutilon theophrasti mračňák Theophrastův -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Amorpha fruticosa netvařec křovitý -- -- -- BL2 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2021
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex chabertii ostřice Chabertova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 92 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.