Knížecí les

L.BO.34
Localisation: 48.999867N 16.638323E
Area: 14.237 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: O
Altitude: 177 - 180 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.194 ha 1.36 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.284 ha 1.99 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 0.388 ha 2.73 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.970 ha 6.81 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 4.842 ha 34.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.388 ha 2.73 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2017
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.