Křtinský potok

L.BO.61
Localisation: 49.294298N 16.734707E
Area: 39.273 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 339 - 479 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.470 ha 8.83 2.06
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.252 ha 5.73 2.48
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.861 ha 9.83 2.49
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.388 ha 11.17 2.17
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.473 ha 1.21 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.619 ha 1.58 3.28
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.395 ha 1.01 2
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.319 ha 0.81 1.47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.872 ha 12.41 3.2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.110 ha 0.28 1.31

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Lecanora chlarotera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Collema auriforme -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Pertusaria leioplaca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Phaeophyscia endophoenicea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Thelocarpon intermediellum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 91 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.