Křtinský potok

L.BO.61
Localisation: 49.294298N 16.734707E
Area: 39.273 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 339 - 479 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.470 ha 8.83 2.06
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.252 ha 5.73 2.48
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.861 ha 9.83 2.49
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.388 ha 11.17 2.17
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.473 ha 1.21 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.619 ha 1.58 3.28
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.395 ha 1.01 2
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.319 ha 0.81 1.47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.872 ha 12.41 3.2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.110 ha 0.28 1.31

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Boloria euphrosyne perleťovec fialkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Thelenella vezdae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Biatoridium monasteriense -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Arthonia radiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Stachys alpina čistec alpínský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.