Křtinský potok

L.BO.61
Localisation: 49.294298N 16.734707E
Area: 39.273 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 339 - 479 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.110 ha 0.28 1.31
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.319 ha 0.81 1.47
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.395 ha 1.01 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.473 ha 1.21 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.619 ha 1.58 3.28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.252 ha 5.73 2.48
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.470 ha 8.83 2.06
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.861 ha 9.83 2.49
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.388 ha 11.17 2.17
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.872 ha 12.41 3.2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Arthonia radiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Thelenella vezdae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Biatoridium monasteriense -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2013
Motýli Parnassius mnemosyne jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Hackelia deflexa lopuštík skloněný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.