Niva Říčky

L.BO.63
Localisation: 49.268845N 16.802217E
Area: 109.311 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: PLA
Reason protection: Am
Altitude: 339 - 456 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.010 ha 0.01 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.02 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.003 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.860 ha 2.62 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.398 ha 4.02 1.18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.218 ha 2.03 1.31
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.367 ha 0.34 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.050 ha 0.05 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.286 ha 0.26 2.07
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 26.993 ha 24.69 2.07
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.935 ha 2.69 2.1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.253 ha 0.23 2.1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.659 ha 0.6 2.17
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.958 ha 0.88 2.37
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.953 ha 12.76 2.39
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2010
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.