Niva Říčky

L.BO.63
Localisation: 49.268845N 16.802217E
Area: 109.311 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: PLA
Reason protection: Am
Altitude: 339 - 456 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.003 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.008 ha 0.01 2.5
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.010 ha 0.01 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.025 ha 0.02 2.5
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.02 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.050 ha 0.05 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.095 ha 0.09 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.093 ha 0.09 2.5
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.253 ha 0.23 2.1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.253 ha 0.23 2.61
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.286 ha 0.26 2.07
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.367 ha 0.34 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.372 ha 0.34 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.659 ha 0.6 2.17
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.958 ha 0.88 2.37
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2010
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Savci Oryctolagus cuniculus králík divoký -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Potentilla rupestris mochna skalní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.