Hostěnické rybníky

L.BO.67
Localisation: 49.236256N 16.779269E
Area: 9.878 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: Am
Altitude: 423 - 506 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.758 ha 17.8 2.86
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.026 ha 0.26 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.497 ha 15.16 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.129 ha 1.3 4
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.112 ha 1.13 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.078 ha 0.79 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.060 ha 0.61 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.322 ha 23.5 2.75
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.291 ha 2.95 3.48
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.868 ha 8.79 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.