Rybníky na Tvaroženském potoku

L.BO.99
Localisation: 49.186707N 16.757245E
Area: 4.149 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 243 - 270 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.935 ha 22.53 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.248 ha 5.98 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.093 ha 2.23 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.070 ha 1.67 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.046 ha 1.12 2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.023 ha 0.56 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex humilis ostřice nízká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Ailanthus altissima pajasan žláznatý -- -- -- BL2 2008
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Seseli hippomarathrum sesel fenyklový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.