Džungle

L.BR.01
Localisation: 50.303733N 17.727677E
Area: 13.204 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NR
Reason protection: O , B
Altitude: 213 - 217 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.684 ha 27.9 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.506 ha 3.83 1
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.684 ha 5.18 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.036 ha 15.42 1.47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.022 ha 7.74 1.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.449 ha 10.97 2.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.