Kunov

L.BR.02
Localisation: 50.041372N 17.511993E
Area: 22.121 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 408 - 478 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.424 ha 1.92 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.001 ha 0.01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.598 ha 2.7 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.064 ha 0.29 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.007 ha 0.03 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.957 ha 4.33 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.338 ha 1.53 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.334 ha 1.51 1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.284 ha 1.29 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.014 ha 0.06 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.822 ha 44.4 1.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.