Údolí Hrozové

L.BR.06
Localisation: 50.210117N 17.721637E
Area: 165.279 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: O , B , KE
Altitude: 218 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.507 ha 0.91 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.027 ha 4.25 1.84
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.028 ha 0.02 2.93
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.651 ha 1 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.378 ha 0.23 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.084 ha 0.05 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.279 ha 5.01 1.86
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 5.529 ha 3.35 1.97
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.402 ha 0.85 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.508 ha 0.31 2.04
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 60.837 ha 36.81 2.11

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Vicia pannonica vikev panonská -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.