Rešovské vodopády

L.BR.07
Localisation: 49.882253N 17.209215E
Area: 89.025 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, NNR
Reason protection: KE
Altitude: 443 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.179 ha 4.69 1.38
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 1.63 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23.934 ha 26.88 1.37
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.343 ha 6 1.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.916 ha 1.03 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.961 ha 3.33 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Buxbaumia viridis šikoušek zelený -- HD II Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Cololejeunea rossettiana ježenka Rossettiho -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Porella cordaeana podhořanka Cordova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Corticeus unicolor kůrař maďalový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 83 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.