Rešovské vodopády

L.BR.07
Localisation: 49.882253N 17.209215E
Area: 89.025 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, NNR
Reason protection: KE
Altitude: 443 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23.934 ha 26.88 1.37
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.179 ha 4.69 1.38
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.961 ha 3.33 1.62
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 1.63 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.343 ha 6 1.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.916 ha 1.03 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Buxbaumia viridis šikoušek zelený -- HD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.