Rešovské vodopády

L.BR.07
Localisation: 49.882253N 17.209215E
Area: 89.025 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, NNR
Reason protection: KE
Altitude: 443 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.179 ha 4.69 1.38
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.447 ha 1.63 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 23.934 ha 26.88 1.37
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.343 ha 6 1.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.916 ha 1.03 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.961 ha 3.33 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Verrucaria aethiobola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Trapeliopsis gelatinosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Motýli Satyrium w-album ostruháček jilmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Rhizocarpon badioatrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Racodium rupestre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 83 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.