Mušlovský horní, Mušlovský dolní rybník

L.BV.04
Localisation: 48.799488N 16.687433E
Area: 23.045 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 200 - 238 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.938 ha 21.43 2.59
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.220 ha 5.29 3.43
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.385 ha 1.67 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.507 ha 2.2 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.349 ha 10.19 2
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.062 ha 0.27 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.694 ha 20.37 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.197 ha 0.85 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.368 ha 10.28 2.39
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.153 ha 0.66 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lathyrus hirsutus hrachor chlupatý -- -- -- WL 2019
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 106 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.