Tůně u Špačků

L.CB.08
Localisation: 48.945495N 14.489259E
Area: 20.143 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 389 - 396 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.355 ha 1.76 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.062 ha 0.31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.861 ha 4.28 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.359 ha 1.78 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.335 ha 1.66 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.135 ha 50.31 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 68 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.