Tomkův mlýn (Stropnice)

L.CB.12
Localisation: 48.835472N 14.774579E
Area: 56.023 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Reason protection: Z , KE
Altitude: 464 - 470 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.730 ha 1.3 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.642 ha 4.72 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.237 ha 2.21 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.155 ha 0.28 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.269 ha 4.05 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.742 ha 3.11 3.51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.696 ha 11.95 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.699 ha 11.96 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2012
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2012
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.