Natálka (Natálie)

L.CH.01
Localisation: 50.110956N 12.366481E
Area: 59.569 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
Reason protection: O , B
Altitude: 434 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.041 ha 0.07 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.230 ha 0.39 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.239 ha 0.4 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.611 ha 1.03 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.680 ha 1.14 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.950 ha 1.59 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.432 ha 2.4 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.574 ha 2.64 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.920 ha 3.22 2.52
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.467 ha 4.14 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.608 ha 4.38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.143 ha 8.63 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 14.109 ha 23.69 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2014
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.