Natálka (Natálie)

L.CH.01
Localisation: 50.110956N 12.366481E
Area: 59.569 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
Reason protection: O , B
Altitude: 434 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.041 ha 0.07 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.230 ha 0.39 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.239 ha 0.4 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.611 ha 1.03 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.680 ha 1.14 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.950 ha 1.59 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.432 ha 2.4 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.574 ha 2.64 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.920 ha 3.22 2.52
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.467 ha 4.14 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.608 ha 4.38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.143 ha 8.63 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 14.109 ha 23.69 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
First 1 2 3 Showing: 30 - 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.