Kotlina pod Pláničským rybníkem

L.CK.03
Localisation: 48.714774N 14.157282E
Area: 62.670 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 744 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.068 ha 0.11 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.034 ha 0.05 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.076 ha 0.12 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.045 ha 0.07 3.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.922 ha 3.07 3.18
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 35.458 ha 56.58 2.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.588 ha 5.72 2.07
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.029 ha 0.05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.431 ha 10.26 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.399 ha 5.42 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.047 ha 0.07 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.205 ha 3.52 1.08

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 68 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.