Mokřad na Boletickém potoce u Podvoří

L.CK.04
Localisation: 48.832946N 14.222631E
Area: 202.279 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: B
Altitude: 540 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.313 ha 0.15 3.36
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.072 ha 0.04 3
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0.069 ha 0.03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.224 ha 0.61 1.29
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.887 ha 1.92 3.96
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.110 ha 0.05 2.62
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.146 ha 0.07 3.3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 9.165 ha 4.53 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.776 ha 0.88 2.02
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22.013 ha 10.88 2.95
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.169 ha 0.08 3.73
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.381 ha 0.19 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.225 ha 0.11 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 22.920 ha 11.33 3.58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.174 ha 1.07 3.74
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- -- -- 2009
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Gentiana cruciata hořec křížatý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2009
Cévnaté rostliny Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 81 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.