Račínská prameniště

L.CK.06
Localisation: 48.717449N 14.022746E
Area: 157.661 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Reason protection: B
Altitude: 721 - 785 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 28.676 ha 18.19 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.555 ha 0.35 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 21.536 ha 13.66 3.57
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.912 ha 3.12 2.73
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.517 ha 2.23 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.487 ha 4.11 1.77
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.350 ha 2.76 2.79
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.292 ha 0.19 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.021 ha 0.01 2.5
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.257 ha 0.16 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův Kriticky ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.