Račínská prameniště

L.CK.06
Localisation: 48.717449N 14.022746E
Area: 157.661 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Reason protection: B
Altitude: 721 - 785 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.487 ha 4.11 1.77
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.555 ha 0.35 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 28.676 ha 18.19 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.292 ha 0.19 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.912 ha 3.12 2.73
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.257 ha 0.16 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.350 ha 2.76 2.79
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.517 ha 2.23 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.021 ha 0.01 2.5
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 21.536 ha 13.66 3.57

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.