Slavkovické louky

L.CK.09
Localisation: 48.73346N 14.136409E
Area: 28.290 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 761 - 790 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.288 ha 1.02 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.210 ha 0.74 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.195 ha 4.22 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.757 ha 2.67 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.477 ha 1.68 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.120 ha 21.63 1.65
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.332 ha 1.17 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.773 ha 13.34 2.23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.379 ha 1.34 1.3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.906 ha 6.74 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Stropharia inuncta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2014
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Epipactis atrorubens kruštík tmavočervený Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Psathyrella caput-medusae křehutka hlava Medusina -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Sarcodon imbricatus lošák jelení -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Stropharia albonitens límcovka bílá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Rubus saxatilis ostružiník skalní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.