U tří můstků

L.CK.10
Localisation: 48.613645N 14.672976E
Area: 47.696 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 887 - 916 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 5.142 ha 10.78 2.03
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.001 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.000 ha -- 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.672 ha 1.41 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.624 ha 1.31 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.734 ha 3.64 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 22.240 ha 46.63 1.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.803 ha 3.78 1.98
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 7.058 ha 14.8 2.58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.788 ha 7.94 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.000 ha -- 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.