U tří můstků

L.CK.10
Localisation: 48.613645N 14.672976E
Area: 47.696 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: B
Altitude: 887 - 916 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.366 ha 19.64 1.78
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20.056 ha 42.05 2.22
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.005 ha 0.01 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.213 ha 0.45 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.820 ha 14.3 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.792 ha 1.66 3.03
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.861 ha 1.8 3.53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.988 ha 10.46 2.04
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.276 ha 0.58 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha 0.01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha -- 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Houby Leptoporus mollis bělochoroš fialovějící -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium glomeratum chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Russula sphagnicola holubinka rašeliníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Russula consobrina holubinka smutná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 71 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.