U tří můstků

L.CK.10
Localisation: 48.613645N 14.672976E
Area: 47.696 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: B
Altitude: 887 - 916 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.005 ha 0.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.988 ha 10.46 2.04
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha -- 2.5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20.056 ha 42.05 2.22
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.792 ha 1.66 3.03
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.276 ha 0.58 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.861 ha 1.8 3.53
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.213 ha 0.45 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.820 ha 14.3 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha 0.01 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.366 ha 19.64 1.78

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Houby Leptoporus mollis bělochoroš fialovějící -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium glomeratum chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Russula sphagnicola holubinka rašeliníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Russula consobrina holubinka smutná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 71 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.