Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Localisation: 48.680766N 14.601584E
Area: 344.438 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: Z , KE
Altitude: 595 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.761 ha 0.22 1.81
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.926 ha 0.27 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 27.936 ha 8.11 2.8
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.179 ha 0.05 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.687 ha 0.78 2.6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.629 ha 1.34 1.61
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 90.932 ha 26.4 2.96
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.025 ha 0.01 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.155 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.032 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.820 ha 1.98 3.63
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.346 ha 0.1 2.38
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.025 ha 0.01 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.101 ha 0.03 2.04
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.350 ha 0.39 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Globulicium hiemale kornatec zemní -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Hymenochaete fuliginosa kožovka chladnomilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Leccinum piceinum křemenáč smrkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Lycoperdon caudatum pýchavka ocasatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Atrichum tenellum bezvláska útlá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 85 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.