Pohořský potok (úsek Pohoří na Šumavě – soutok s Černou)

L.CK.11
Localisation: 48.680766N 14.601584E
Area: 344.438 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Reason protection: Z , KE
Altitude: 595 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.761 ha 0.22 1.81
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.820 ha 1.98 3.63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.999 ha 0.29 3.99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17.700 ha 5.14 2.36
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 6.892 ha 2 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.101 ha 0.03 2.04
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.025 ha 0.01 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.346 ha 0.1 2.38
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.962 ha 0.86 2.69
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.032 ha 0.01 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.155 ha 0.05 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.025 ha 0.01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.771 ha 1.09 1.07
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 7.440 ha 2.16 1.15
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8.556 ha 2.48 2.12
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Gentiana lutea hořec žlutý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Showing: 75 - 85 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.