Větší Vltavice

L.CK.14
Localisation: 48.603745N 14.377887E
Area: 117.664 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: Z , KE
Altitude: 541 - 664 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 20.309 ha 17.26 1.55
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.968 ha 0.82 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.052 ha 0.04 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.632 ha 1.39 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.264 ha 0.22 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.176 ha 0.15 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.392 ha 2.88 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.619 ha 1.38 2.01
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12.389 ha 10.53 2.02
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.351 ha 0.3 2.03
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.090 ha 0.08 2.04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.874 ha 5.84 2.11
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.093 ha 4.33 2.24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.444 ha 2.93 2.36
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.241 ha 7 2.8
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cornus alba svída bílá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.