Větší Vltavice

L.CK.14
Localisation: 48.603745N 14.377887E
Area: 117.664 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: Z , KE
Altitude: 541 - 664 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.052 ha 0.04 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.067 ha 0.06 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.090 ha 0.08 2.04
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.176 ha 0.15 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.177 ha 0.15 3.76
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.264 ha 0.22 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.351 ha 0.3 2.03
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.968 ha 0.82 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.619 ha 1.38 2.01
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.632 ha 1.39 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.716 ha 1.46 3.12
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.392 ha 2.88 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.444 ha 2.93 2.36
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.326 ha 3.68 2.89
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.093 ha 4.33 2.24
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

First 1 2 Showing: 15 - 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.