Bobří soutěska (DC)

L.CL.04
Localisation: 50.657527N 14.345787E
Area: 2.076 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: Am, KE, B
Altitude: 423 - 456 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.058 ha 2.81 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.174 ha 8.37 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.010 ha 0.46 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.221 ha 10.62 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.175 ha 8.42 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.033 ha 1.59 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.637 ha 30.68 1.29
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.028 ha 1.33 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.184 ha 8.87 1.68
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.071 ha 3.41 1.89
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.291 ha 14.03 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphenolobus saxicola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Porella cordaeana podhořanka Cordova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Cynodontium tenellum psízubec zakroucený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Tetraplodon angustatus souzubka zúžená -- -- Zranitelný (VU) -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.