V koutech

L.CR.06
Localisation: 49.835778N 15.793768E
Area: 14.957 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 502 - 541 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.070 ha 0.47 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.026 ha 0.17 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.189 ha 1.26 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.505 ha 3.37 3.71
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.809 ha 5.41 2.7
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.050 ha 33.76 2.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Jepice Arthroplea congener jepice podivná -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.