Strádovské Peklo

L.CR.09
Localisation: 49.868163N 15.813405E
Area: 27.783 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 317 - 359 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.094 ha 3.94 1.11
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.341 ha 1.23 1.1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.377 ha 1.36 2.97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.526 ha 9.09 3.09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.565 ha 12.83 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.481 ha 8.93 1.57
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.193 ha 0.7 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.314 ha 26.32 1.65
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.320 ha 8.35 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Volvariella caesiotincta kukmák dřevní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Ramaria lutea kuřátka bledoslizká -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Russula solaris holubinka sluneční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Sarcodon imbricatus lošák jelení -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Phlebia centrifuga žilnatka bledá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Neobulgaria pura rosoloklihatka růžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Flammulaster muricatus kržatka ostnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Mutinus caninus psivka obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Cantharellus friesii liška Friesova -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Helvella macropus chřapáč pýřitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Hygrocybe pratensis voskovka luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 30 - 45 of 72 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.