Mlýnský rybník a rybník Rohlík

L.CR.10
Localisation: 49.782307N 15.817778E
Area: 28.554 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 526 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.302 ha 1.06 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.011 ha 0.04 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.082 ha 7.29 1.9
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.747 ha 6.12 1.51
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.009 ha 0.03 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.394 ha 8.39 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.703 ha 2.46 1.77
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.785 ha 2.75 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.622 ha 5.68 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.947 ha 6.82 1.09
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.154 ha 0.54 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.591 ha 2.07 1.79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.762 ha 27.18 2.73
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.061 ha 0.21 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ryby a mihule Cobitis elongatoides sekavec podunajský -- HD II Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.