Zadní rybník

L.CR.19
Localisation: 49.778084N 15.827653E
Area: 38.530 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: Z , B
Altitude: 527 - 556 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.249 ha 3.24 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.498 ha 1.29 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.153 ha 23.75 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.073 ha 0.19 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.722 ha 1.87 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.272 ha 0.71 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.028 ha 0.07 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.982 ha 2.55 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.358 ha 3.52 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.096 ha 0.25 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.393 ha 8.81 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.018 ha 2.64 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.792 ha 9.84 1.1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.504 ha 1.31 2.64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.844 ha 17.76 1.9

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus suvorovi populneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Carabus ulrichii ulrichii -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pisidium hibernicum hrachovka severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 67 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.