Pod Kamenným vrchem

L.CR.30
Localisation: 49.615072N 15.897706E
Area: 54.692 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 590 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o rašelinné louky se svahovým prameništním rašeliništěm v enklávě mezi smrkovými lesy

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.01 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.036 ha 0.07 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.304 ha 0.56 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.575 ha 1.05 1.78
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.581 ha 1.06 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.883 ha 1.61 1.31
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.846 ha 5.2 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 3.242 ha 5.93 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.565 ha 10.17 3.49
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.868 ha 10.73 1.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2011
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2011
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Netopýři Myotis bechsteinii netopýr velkouchý Silně ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.