Pod Kamenným vrchem

L.CR.30
Localisation: 49.615072N 15.897706E
Area: 54.692 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 590 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o rašelinné louky se svahovým prameništním rašeliništěm v enklávě mezi smrkovými lesy

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.01 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.036 ha 0.07 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.304 ha 0.56 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.575 ha 1.05 1.78
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.581 ha 1.06 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.883 ha 1.61 1.31
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.846 ha 5.2 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 3.242 ha 5.93 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.565 ha 10.17 3.49
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.868 ha 10.73 1.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2010
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ploštice Rhopalus maculatus vroubenkovka zábělníková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 83 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.