Krkanka

L.CR.32
Localisation: 49.859593N 15.79117E
Area: 24.263 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 350 - 413 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.204 ha 0.84 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.824 ha 3.4 1.32
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.274 ha 1.13 1.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.029 ha 16.6 1.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.257 ha 1.06 2.5
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.315 ha 13.66 1.29
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.084 ha 0.35 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.457 ha 10.13 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.604 ha 2.49 1.49
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.130 ha 0.53 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.384 ha 22.19 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ceutorhynchus inaffectatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2021
Brouci Corticeus unicolor kůrař maďalový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Veronica hederifolia rozrazil břečťanolistý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Myosotis palustris subsp. palustris pomněnka bahenní pravá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 120 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.